...
giúp việc nhà, giữ em bé, chăm người già, nuôi bệnh, nuôi sanh